UP

Структура

Циклові комісії

Викладачі

Виховна робота

Психологічна служба

Бібліотека

Гуртожиток

Медична частина

Структура

Галкіна Ольга Андріївна

Директор коледжу

ДАЦКОВ ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ

Заступник директора з АГР

КОРНІЄНКО ВІРА МИКОЛАЇВНА

Заступник директора з НВР

ГРІЦКОВА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

Головний бухгалтер

СИЛА ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Старший інспектор з кадрів

КУРДЮМОВА ВІТА БОРИСІВНА

Завідувач гуртожитку

КУЗЬМІНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

Завідувач з навчально-виробничої практики

КУДРЯВЦЕВА ТЕТЯНА ЄГОРІВНА

Інженер з охорони праці

РАХМАІЛ ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

Вихователь

Циклові комісії

У Харківському соціально-економічному фаховому коледжі загальноосвітня підготовка відіграє важливу роль, оскільки базова освіта становить фундамент професійної та практичної підготовки фахівця. Вона допомагає розвинути творчі здібності, лідерські якості та сприяє всебічному становленню особистості.

Основна робота циклової комісії загальноосвітніх дисциплін спрямована на формування і закріплення умінь і навичок,  підвищення рівня знань здобувачів освіти з дисциплін загальноосвітнього циклу, впровадження інноваційних технологій, удосконалення якості та ефективності практичного навчання як основного способу формування професійної майстерності майбутніх фахівців.

Циклова комісія працює над методичною темою: «Формування професійних компетенцій у здобувачів фахової передвищої освіти як чинник їх якості».

Головні напрямки роботи циклової комісії:

- організація та забезпечення підготовки за рівнем повної загальної середньої освіти відповідно до сучасних інформаційно - комп'ютерних освітніх технологій;

- впровадження новітніх технологій навчання та форм організації очного, дистанційного та змішаного освітнього процесу;

- адаптація здобувачів освіти нового набору відповідно до можливостей та психологічних особливостей;

- удосконалення особистісно-орієнтованої освіти;

- робота з обдарованими студентами, розвиток їх потенціалу;

- підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

Циклова комісія загально-освітніх дисциплін,

Голова циклової комісії

МАТВІЇВА ОЛЕНА ЯКІВНА

викладач української мови і літератури,

спеціаліст І категорії

Циклова комісія професійних дисциплін з соціальної роботи є підрозділ коледжу, який проводить виховну, навчальну та методичну роботу з комплексу дисциплін соціальної роботи. Циклова комісія об'єднує викладачів споріднених дисциплін.

Циклова комісія створена для організації методичної роботи, підвищення професійного рівня та ділової кваліфікації викладачів циклу дисциплін соціальної роботи, удосконалення навчально-виховного процесу.

Основними завданнями ЦК є:

підвищення успішності здобувачів вищої освіти та якості підготовки майбутніх фахівців з соціальної роботи.

Основні функції ЦК:

планування, формулювання цілей роботи ЦК та шляхів їх досягнення;

мотивації - забезпечення виконання викладачами (членами ЦК) делегованих їм повноважень шляхом створення умов для їх моральної та матеріальної зацікавленості;

організації - розподіл роботи між членами ЦК;

контроль - забезпечення виконання загальних цілей коледжу.

Робота ЦК регламентується наступними нормативно-правовими актами:

Закон України "Про фахову передвищу освіту", Положенням про циклову комісію та Статутом коледжу.

Циклова комісія з підготовки фахового молодшого бакалавра з соціальної роботи

Голова циклової комісії

КОНИШЕВА АЛЛА ІВАНІВНА

викладач соціальних дисциплін,

спеціаліст вищої категорії

Циклова комісія з підготовки фахового молодшого бакалавра з обліку і оподаткування здійснює підготовку фахового молодшого бакалавра в галузі Управління та адміністрування як на рівні держави, так і на рівні підприємств, організацій та банківських установ.

Циклова комісія, як випускаюча, готує фахового молодшого бакалавра по спеціальності «Облік і оподаткування» а отже, несе відповідальність за підготовку здобувачів освіти, із яких формуються справжні фахівці-обліковці, які необхідні для забезпечення сучасних кадрових потреб держави та бізнесу.

Склад циклової комісії налічує 9 викладачів, з них 8 викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію, 4 – ступінь кандидата наук і 1 – доктор наук, які відповідають за реалізацію заходів щодо організації навчально-виховного процесу та здійснення якісної підготовки майбутніх фахівців. Голова випускової комісії Сумятіна Л.М. – викладач вищої категорії, має двадцятирічний педагогічний досвід, володіє неабиякими організаційними здібностями, ініціативна, творча особистість.

Викладачі циклової комісії забезпечують викладання  19 дисциплін.

Викладачі циклової комісії ведуть активну наукову та науково-методичну роботу, забезпечують методичне супроводження навчального процесу.

Робота циклової комісії спрямовується на модернізацію освітнього процесу, вдосконалення світоглядних, загальнокультурних і кваліфікаційних потреб майбутнього фахівця з обліку і оподаткування, створення навчально-методичного забезпечення дисциплін, кабінетів та самостійної роботи студентів.

Циклова комісія з підготовки фахового молодшого бакалавра з обліку і оподаткування

Голова циклової комісії

СУМЯТІНА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

викладач з бухгалтерського обліку,

 спеціаліст вищої категорії

Викладачі

СКЛАД ВИКЛАДАЧІВ КОЛЕДЖУ

Якісний склад педагогічних працівників коледжу

Аналіз наявності кадрового забезпечення освітнього процесу в коледжі свідчить про те, що керівництвом коледжу приділяється належна увага формуванню якісного складу педагогічних працівників.

Освітній процес забезпечують 33 викладача, і вихователь. Середній вік педагогічного персоналу 49 років. До навчального процесу залучені спеціалісти вищої категорії - 52%, із них: науково-педагогічних працівників: докторів наук (3 особи) і кандидатів наук (4 особи), що складає 21%, а також викладачів І категорії - 28%. Якісний склад викладачів коледжу, це 80% висококваліфікованих фахівців, що забезпечує якісну підготовку здобувачів освіти.

В ході підготовки до кожного нового навчального року аналізується не тільки ситуація з кадрового забезпечення освітнього процесу, але й поповнення його новою генерацією педагогічних працівників.

З цією метою в коледжі проводиться робота за такими напрямками:

    створення бази даних кадрового забезпечення і кадрового резерву;

    інформаційне забезпечення кадрового складу;

    підвищення кваліфікації та внутрішнє навчання, підбір педагогічних кадрів.

Загальна характеристика викладацького складу

Вища категорія - 17 з них: доктор наук та кандидат наук - 7

Спеціаліст І категорії - 10

Спеціаліст ІІ категорії - 1

Спеціаліст - 3

Усі педагогічні працівники кожні 5 років проходять підвищення кваліфікації, що є обов’язковою умовою атестації педагогічних працівників. Атестація викладачів організовується у відповідності до ст..18 Закону України «Про освіту», Закону України «Про фахову передвищу освіту», порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим Постановою  Кабінету міністрів України від 21.08.2019 №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» та «Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних працівників Харківського державного соціально-економічного коледжу». Кожного року створюється атестаційна комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу, затверджується список викладачів, які в поточному році підлягають атестації у черговому порядку, складається план роботи атестаційної комісії та формується склад робочих груп, які будуть вивчати досвід викладачів, які підлягають атестації. Результати атестації педагогічних працівників за 5 років.

Для забезпечення освітнього процесу в коледжі працюють 3 циклових комісій, 2 з яких є випускаючими: за спеціальністю «Облік і оподаткування» циклова комісія професійних дисциплін з Обліку і оподаткування голова комісії  –  Сумятіна Л.М., викладач вищої категорії; за спеціальністю «Соціальна робота» циклова комісія професійних дисциплін з Соціальної роботи, голова комісії – Конишева А.І., викладач вищої категорії. Циклові комісії відповідають за якість підготовки фахівців, є центрами науково-методичної та організаційної роботи коледжу. На початок кожного навчального року складаються плани роботи циклових комісій, викладачами циклової комісії складаються індивідуальні плани роботи. Ведеться журнал відвідувань занять викладачів. Організована система підготовки та проведення відкритих занять.

Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється за планом, контроль за дотриманням умов підвищення кваліфікації здійснюють директор коледжу, його заступник з навчально-виховної роботи, відділ кадрів, голови циклових комісій.

Виховна робота

РАХМАІЛ ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

Вихователь

Сучасний світ перейшов на новий ступінь свого розвитку, що потребує зміни всієї системи виховної роботи. Головна мета виховання студентської молоді в коледжі – це формування особистості, яка буде вирішувати в суспільстві державні, виробничі, соціально-економічні проблеми. Педагогічний колектив здійснює виховну роботу в закладі освіти так, щоб забезпечити оптимальний баланс між локальним та глобальним, щоб молода людина, формуючись як патріот своєї країни, усвідомлювала реалії глобального світу, була здатна жити і діяти у цьому світі, нести частку відповідальності за нього.

Виховна робота в коледжі базується на засадах демократизму, використання потенціалу студентського самоуправління і спрямована на забезпечення гармонійного цілісного розвитку особистості, здатної до логічного мислення, самоаналізу, досягнення поставлених цілей. Саме такою школою лідерів для студентів-активістів є органи студентського самоврядування.

Ми досягаємо поставленої мети завдяки тому, що процес виховання є у коледжі двостороннім. Не тільки педагоги виховують студентів, а й сама молодь є активним учасником освітнього процесу: проявляє ініціативу, творчість, вчить нас, дорослих, бути комунікабельними, більш терплячими, спонукає жити життям молоді, їх вподобаннями. І не зважаючи на вік завжди залишатися сучасними і молодими.

Положення про виховну роботу

Річний план роботи вихователя

Звіт про роботу вихователя

Психологічна служба

СТЕПАНОВА ЛАРИСА БОРИСІВНА

Практичний психолог

У коледжі працює психологічна служба: практичний психолог та соціальний педагог. Для ефективної роботи психологічної служби, що проводить діагностичну, консультаційну, корекційну, просвітницьку роботу з особами, що навчаються у коледжі та з їх батьками, створений кабінет практичного психолога та соціального педагога площею 24 м2. Кабінет оснащений відповідним обладнанням та меблями для робочої зони (робочий стіл, стільці, сейф, 2 комп'ютери, 2 принтери, шафи, плакати, стенди, література, методичні матеріали з психологічної, соціальної проблематики, методичні розробки, тощо) та зони релаксації (м'які меблі, стенди, фотографії з тренінгових занять та інших заходів тощо).

Бібліотека

ТРУШИНА ОЛЕНА ІВАНІВНА

Завідувач бібліотеки

БІБЛІОТЕКА КОЛЕДЖУ

Бібліотека коледжу є навчальним, інформаційним та культурним підрозділом. Загальна площа, що займає

Бібліотека – 177,2 кв.м.

Читальний зал – 74,7 кв.м.

Книгосховище- 102,5 кв.м.

Кількість читацьких місць у читальному залі -32.

Загальний фонд складає-28985 прим.

Гуртожиток

Для сотень студентів студентський гуртожиток стає другою домівкою, куди завжди хочеться повертатися після напруженого навчального дня, де можна і відпочити, і провести час із друзями, і наполегливо працювати над собою, і здобувати нові знання.  Гуртожиток Харківського державного соціально- економічного коледжу є таким місцем для всіх своїх мешканців. Тут кожен навчається відповідальності, дисциплінованості, знаходить нових друзів, набуває нових  навичок  комунікації та ведення побуту.

Гуртожиток містить  200 місць, знаходиться поруч із коледжем за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 133.

Будівля коридорного типу: кухні, туалети, побутові кімнати – на кожному поверсі. Кімнати розраховані для проживання на 2-4 особи, облаштовані одноярусними ліжками, шафами, обійденим та навчальним столами, книжковими поличками та прикроватною тумбочкою, стільцями.

На першому поверху гуртожитку знаходиться медичний пункт: кабінет лікаря, маніпуляційна, чоловічій та жіночій ізолятори, куди мешканці гуртожитку можуть звернутись за медичною допомогою.

На другому поверсі гуртожитку є кімната відпочинку, в якій можна подивитись телевізор, пограти в настільні ігри, провести майстер клас чи якісь цікаві групові заняття.

За для комфортного побуту студентів на кожному поверсі гуртожитку є душові кімнати, спальний інвентар, швидкісний безлімітний інтернет, відео-спостереження.

Медична частина

Медпункт коледжу розташований на першому поверсі гуртожитку.

Графік роботи  медпункту з  8.00 до 20.00 щодня.

Він складається з таких приміщень:

    кабінет лікаря

    маніпуляційний кабінет

    кабінет фізіотерапії

    кабінет старшої медичної  сестри

    інфекційний ізолятор

    чоловічий ізолятор

    жіночій ізолятор

    туалетна кімната

    душ

    підсобні приміщення для зберігання прибирального інвентаря.

Медичну допомогу в коледжі надають лікар (вища категорія), старша медична сестра (вища категорія), дві медичні сестри (вища категорія), інструктор з ЛФК, медична сестра з дієтичного харчування.

Медпункт забезпечений лікарськими  препаратами для надання медичної допомоги, дезинфікуючими засобами, перев’язувальними матеріалами.

Медичний пункт здійснює свою діяльність у відповідності до нормативно-правових актів, які регламентують організацію надання медичних послуг в коледжі та відповідає всім санітарно-гігієнічним вимогам.

Медичні працівники коледжу надають медичну допомогу, ведуть протиепідемічну та санітарно-просвітницьку роботу, здійснюють контроль за санітарно-гігієнічним станом у коледжі, а також проводять різні заходи зі збереження та зміцнення здоров’я студентів.

UP

ХСЕФК

© "Харківський соціально-економічний фаховий коледж", 2024,

Усі права захищені

Контакти

61064 м. Харків,

вулиця Полтавський шлях, будинок 133

телефон: 370-31-43, факс: 370-20-19

email: khoeti@ukr.net

Корисні посилання

Соц. мережі