Приймальна комісія

Спеціальності

Освітні програми

Абітурієнтам

Вступна кампанія

Приймальна комісія

Спеціальності

Спеціальність 071

Облік і оподаткування

Спеціальність ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ є однією із спеціальностей економічного спрямування. Вона є однією з найпрестижніших, потрібних та популярних сучасних професій на ринку праці, попит на які постійно збільшується.

Фахівець з обліку і оподаткування є чи не найважливішою професією сучасності. Без бухгалтерського обліку не може обійтися жодна економіка світу. А вже тим більше окремі підприємства, заводи, сільськогосподарські підприємства, банки, державні підприємства та установи, школи, лікарні і навіть маленькі магазини зобов'язані вести бухгалтерський облік.

На сьогоднішній день «бухгалтер» - це одна з самих поширених і запитаних спеціальностей, як у всьому світі, так і в Україні. Це і зрозуміле. Адже жоден суб’єкт господарювання сьогодні не може обійтися без бухгалтерії як способу документального ведення господарського обліку. Це відбувається по двох причинах. По-перше, ведення даного обліку - вимога українського законодавство. По-друге, це в інтересах самої організації: в рамках бухгалтерського обліку формується інформація про діяльність підприємства.

Спеціалісти з обліку і оподаткування забезпечують: облік та контроль за фінансовою діяльністю підприємств; економічну обгрунтованість дій; об’єктивну оцінку фінансової результативності та законності прийнятих управлінських рішень та їх виконання; ведуть податковий облік; розробляють напрями оптимізації і мінімізації податкового потенціалу підприємств усіх форм власності, розробляють фінансові прогнози та проводять стратегічний економічний аналіз; контролюють раціональне використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; займаються фінансовою, кредитною та розрахунковою діяльністю.

Без роботи ці спеціалісти не залишаться ніколи. Вони професійно працюють з грішми та стежать за фінансами підприємства.

Підготовка таких спеціалістів здійснюється Харківським державним соціально-економічним коледжем.

Метою підготовки фахівців з обліку і оподаткування є формування професійних навиків у сфері обліку, аналізу і оподаткування діяльності підприємств, організацій та фінансових органів.

Підготовка фахового молодшого бакалавра в Харківському державному соціально-економічному коледжі здійснюється на підставі Освітнь-професійної програми з Обліку і оподаткування, яка спрямована на формування та розвиток у здобувачів освіти загальних і спеціальних компетентностей, що направлені на здобуття: теоретичних знань, вмінь і навичок ведення бухгалтерського обліку, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків у сфері обліку і оподаткування, підготовка здобувачів вищої освіти до подальшого навчання за обраною спеціалізацією.

Освітнь-професійна програма спрямована на набуття здобувачами освіти з Обліку і оподаткування загальних і спеціальних компетентностей:

-  здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій; здатність спілкуватися державною мовою.

- здатність відображати інформацію про господарські операції суб’єктів господарювання в обліку, їх систематизувати, узагальнювати у звітності й інтерпретувати для задоволення інформаційних потреб осіб, які ухвалюють управлінські рішення; здатність застосовувати норми права та податкового законодавства України у практичній діяльності суб’єктів господарювання; здатність оцінювати результати господарської діяльності підприємств на основі знань сучасних методик аналізу; здатність здійснювати обліково-аналітичні процедури із застосуванням спеціалізованих програмних засобів і комп’ютерних технологій.

- здатність організовувати власну професійну діяльність, застосовувати знання для розв’язання практичних ситуацій, ухвалювати рішення відповідно до законодавства.

Набуття таких компетентностей передбачає здатність здобувача освіти вирішувати типові спеціалізовані задачі, пов’язані із веденням бухгалтерського та фінансового обліку, складанням фінансової та податкової звітності, аналізу господарських операцій підприємства, що вимагає застосування положень і методів відповідних наук, опанувавши знаннями з широкого кола дисциплін. До таких дисциплін, які опановують здобувачі освіти протягом навчального процесу, відносяться: Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, Податкова система, Економічний аналіз, Облік і звітність у бюджетних установах, Бухгалтерська звітність підприємства, Контроль і ревізія, Економіка підприємства, Статистика, Фінанси, Гроші і кредит, Інформаційні системи і технології в обліку.

Освітній процес в коледжі здійснюють висококваліфіковані викладачі, доктори та кандидати економічних наук.

Після закінчення Харківського соціально-економічного фахового коледжу здобувачам освіти присвоюється кваліфікація фахового молодшого бакалавра з Обліку і оподаткування.

Отримавши диплом зі спеціальності «Облік і оподаткування» можна працювати: бухгалтером, аудитором, податковим інспектором, ревізором, фінансистом, економістом, фінансовим аналітиком, податковим консультантом та радником з економічних питань.

Здобута кваліфікація дозволяє працювати на: підприємствах, організаціях та установах різних галузей діяльності та всіх форм власності; недержавних організаціях різних форм власності; органах державного управління та місцевого самоврядування, фіскальних органах; органах фінансової системи країни, Державного казначейства, банках, біржах, страхових агентствах, , контрольно-ревізійних управліннях, установах соціального захисту, охорони здоров’я, освіти та культури, недержавних та державних пенсійних фондах; приватних підприємствах малого і середнього бізнесу.

Знання бухгалтерського обліку і оподаткування надають також можливість вести власну справу.

Спеціальність 231

Соціальна робота

СОЦІАЛЬНА РОБОТА — не лише професія, це покликання. Сфера соціального захисту населення є однією з найбільш пріоритетних у розбудові громадянського суспільства. Саме тому у нашій державі зростатиме попит на фахівців за спеціальністю  «Соціальна робота», особливо в умовах післявоєнної відбудови України.

Аналіз ринку праці свідчить: найближчі 15 — 20 років проблема безробіття для фахівців соціальної роботи просто не буде існувати, адже потреба в них значно перевищує ту чисельність фахових молодших бакалаврів, бакалаврів та магістрів, яку випускають заклади освіти України. Світова практика довела необхідність та перспективність цієї професії у сучасному суспільстві: на Заході професія фахівця - організатора соціальної роботи входить в десятку найпрестижніших.

Фахівці з соціальної роботи - це, передусім, фахівці в галузі соціального управління. Їх призначення - сприяти розв’язанню проблем суспільства, допомагати людям, які перебувають у складних життєвих обставинах: малозабезпеченим, особам з інвалідністю, безробітним, сиротам. Зараз ми маємо не лише загострення «традиційних» соціальних проблем, до яких відносяться: пенсійний вік, дитяча безпритульність, неблагонадійні та малозабезпечені сім’ї, безробіття, інвалідність, асоціальна поведінка молоді тощо. За останні  роки можна спостерігати появу нових «злободенних» проблемних ситуацій: повоєнна реабілітація, ескалація соціальних конфліктів, інформаційний вплив, переселення біженців.

Соціальні працівники та фахівці з соціальної роботи надають дорадчу та консультативну допомогу окремим особам, сім’ям, групам, спільнотам та організаціям у випадку виникнення у них соціальних та особистих труднощів. Вони допомагають клієнтам розвинути необхідні вміння та навички, а також забезпечують доступ до відповідних ресурсів та служб підтримки, необхідних для реагування на проблеми.

Сьогодні фахівець з соціальної роботи - це спеціаліст широкого  профілю, що об'єднує в собі знання з системи соціального захисту та допомоги, правових основ соціальної роботи, психології, соціальної педагогіки, соціології, економіки, медичних знань, менеджменту тощо.

 

ПРОФІЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

Фахові молодші бакалаври  спеціальності «Соціальна робота» можуть працювати на посадах відповідного рівня у різних сферах:

У сфері соціального управління - робота в державних структурах та органах місцевого самоврядування,  зокрема у відділах праці, соціальної політики, соціального захисту та соціального забезпечення населення.

У сфері соціального захисту населення на рівні  державних та громадських соціальних організацій - працівник державних  центрів зайнятості;  управлінь праці та соціального захисту населення;  центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служб у справах дітей, громадських та благодійних  організацій;  територіальних  центрів соціального обслуговування населення; соціально-психологічних та реабілітаційних  центрів;  медіа-служб.

Можливість обіймати первинні посади: фахівець із соціальної роботи, соціальний працівник, інспектор соціальної допомоги; соціальний аудитор; інспектор з призначення пенсій; фахівець з питань зайнятості, посадова особа громадської організації (в області благодійності).

У сфері науково-дослідницької діяльності – робота у науково-дослідницьких центрах з дослідження явищ, фактів, проблем в суспільстві, спільнотах, соціальних групах з метою діагностування, пояснення, прогнозування, оптимізації соціальних процесів, їх регулювання та управління.

У сфері соціальної роботи з різними групами населення: робота в організаціях з надання соціальних послуг різним категоріям населення, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги. Професійні профілі:

- соціальна робота у закладах системи охорони здоров’я,  зокрема у лікарнях та геріатричних центрах;

- соціальна робота з  людьми похилого віку;

- соціальна робота на підприємствах, в освіті, армії, правоохоронних органах, з сільським населенням  тощо;

- соціальна допомога, соціальна робота та соціальний захист осіб з інвалідністю;

- соціальна робота з дітьми, неповнолітніми, з молоддю, жінками;

- соціальна робота з ветеранами бойових дій, мігрантами та вимушеними переселенцями та ін., сприяння їх оптимальної адаптації у побутовому середовищі;

- соціальна робота з вирішення проблем безробіття, бідності;

- психолого-педагогічне та соціально-психологічне  регулювання міжособистісних відносин у процесі подолання складних життєвих обставин, тощо;

- соціальна робота з профілактики девіантності і правопорушень, в пенітенціарній системі (виправних установах для неповнолітніх та дорослих),  у місцях позбавлення волі.

Можливість обіймати первинні посади: фахівець із соціальної роботи; соціальний працівник;  асистент вихователя виправно-трудового закладу; асистент інспектора служб у справах неповнолітніх; фахівець центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; фахівець (з допомоги неблагополучним родинам, грошової допомоги дітям і т.ін.); фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера); соціальний робітник

 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ У РЕЗУЛЬТАТІ НАВЧАННЯ

Загальні компетентності: здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного, демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя; здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватися іноземною мовою; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Спеціальні компетентності: здатність аналізувати економічні події та явища з огляду на сучасні теоретичні та методичні основи обліку і оподаткування; здатність використовувати математичний інструментарій для розв’язання прикладних економічних та оптимізаційних завдань в сфері обліку і оподаткування; здатність відображати інформацію про господарські операції суб’єктів господарювання в обліку, їх систематизувати, узагальнювати у звітності й інтерпретувати для задоволення інформаційних потреб осіб, які ухвалюють управлінські рішення; здатність застосовувати норми права та податкового законодавства України у практичній діяльності суб’єктів господарювання; здатність оцінювати результати господарської діяльності підприємств на основі знань сучасних методів аналізу; здатність здійснювати обліково-аналітичні процедури із застосуванням спеціалізованих програмних засобів і комп’ютерних технологій; здатність перевіряти законність, достовірність, економічну доцільність господарських і фінансових операцій з метою збереження власності, попередження порушень та зловживань; здатність використовувати методи обліку і оподаткування на підприємстві; здатність використовувати знання національних стандартів обліку; здатність демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави; здатність організовувати власну професійну діяльність, застосовувати знання для розв’язання практичних ситуацій, ухвалювати рішення відповідно до законодавства; здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.

Освітні програми

Назва спеціальності (спеціалізації, тип програми магістра Назва освітньої програми Акредитовано Інформація про акредитацію Кількість здобувачів
Молодший спеціаліст
(071) Облік і оподаткування Бухгалтер V Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 2187649, дійсний до 01.07.2099
(071) Облік і оподаткування Облік і оподаткування V Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 2187649, дійсний до 01.07.2099
(231) Соціальна робота Соціальна робота V Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 2187650, дійсний до 01.07.2099
(231) Соціальна робота Соціальна робота V Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 2187650, дійсний до 01.07.2099
Фаховий молодший бакалавр
(071) Облік і оподаткування Облік і оподаткування V Сертифікат про акредитацію освітньої програми ДО002961, дійсний до 01.07.2026 109
(231) Соціальна робота Соціальна робота V Сертифікат про акредитацію освітньої програми ДО002961, дійсний до 01.07.2026 113

Абітурієнтам

UP

ХСЕФК

© "Харківський соціально-економічний фаховий коледж", 2024,

Усі права захищені

Контакти

61064 м. Харків,

вулиця Полтавський шлях, будинок 133

телефон: 370-31-43, факс: 370-20-19

email: khoeti@ukr.net

Корисні посилання

Соц. мережі